FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR


       
Persoanele fizice sau juridice pot solicita , in baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanelor, referitoare la:

o   date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cat si prenumele parintilor persoanelor in cauza);

o   date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;

o   date referitoare la domiciliile si resedintele acordate;

o   date referitoare la codul numeric personal atribuit.
Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanelor este reglementata de

o   OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, precum si de

o   Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
    Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, in prealabil, a consimtamantului scris al persoanelor vizate. Consimtamantul persoanelor vizate nu este necesar atunci cand exista un temei legal justificat.
    Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane indreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin inscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.
    In situatia in care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise in acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Taxa pentru furnizarea datelor este diferentiata in functie de volumul acestora, astfel:
       -conform dispozitiilor art. 11 alin. (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispozitiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala  pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, pentru solutionarea unor cereri punctuale/volum redus,

o  taxa - furnizare date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - in regim normal (15 zile) este 7 lei/ persoana şi in regim de urgenţă (5 zile) este 15 lei/persoană si se achita in contul instituţiei ;

 

Taxele menţionate se pot achita astfel:

-        prin bancă, virament cu ordin de plată in contul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ, deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, COD IBAN:RO50TREZ4915006XXX004024, cod fiscal:17474394;

-        on line prin internet banking, cu extras de cont certificat de bancă)

-        mandat poştal:

-        numerar la casieria instituţiei.


Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre :
       - institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
       - institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
       - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
       - Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si spitalele judetene, municipale, orasenesti si comunale;
       - Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
       - Ministerul Afacerilor Externe si structurile subordonate acestuia;
       - institutiile cu atributii in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului si ocrotirii sociale a persoanelor varstnice;
       - politia locala;
       - alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

Acasă